Corner Соопштенија

Листа на граѓански организации поддржани преку грантовата шема од проектот ,,Мрежа 23’’ 11 Ноември 2014

1. Здружение за еднакви можности „Еднаков Пристап“-   Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош вклучително и анализа (cost-benefit analysis) на трошоците за негово спроведување со посебен фокус на родовиот аспект

2. Здружение на финансиски работници на локална самоуправа и јавните претпријатија – Изворите на финансирање, висината на обезбедените средства и нивното влијание врз независноста на судската власт

3. Институт за човекови права (ИЧП) - Независен Судски совет на Република Македонија – стремеж и предизвици

4. Коалиција ,,Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници” - Анализа на ефикасноста на механизмите за заштита од дискриминација на маргинализирани заедници на локално ниво

5. Коалицијата на здруженија на граѓани “Сите за правично судење” - Мониторинг на имплементација на меѓународни стандарди за правично судење во основен суд Скопје I – Скопје

6. Фондацијата НВО Инфоцентар - Има ли слобода на изразување во Македонија?

7. Независен синдикат на новинари и медиумски работници - (Не)почитувањето на работните права во медиумите

8. Здружение "НОВУС" - Независноста и објективноста на правосудството во општина Струмица согласно Поглавје 23 – втемелени постулати или предизвик за реформи

9. Здружение Центар за стратегии и развој ПАКТИС - Применливоста на алтернативната мерка општокорисна работа во општина Прилеп

10. Здружение Плоштад Слобода - Здружение за Активизам, теорија и уметност - Новите улици во Скопје и темелните права на граѓаните


Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo