Corner Raporte

Infografik për ndihmë juridike falas të siguruar në raste të diskriminit 28 March 2018

Komiteti I Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë me perkrahje të Ambasadës së Britanis së Madhe e zbaton projektin: “Mbështetje nga shoqëria civile ndaj politikave për kohezion social dhe diverzitete”. Një nga aktivitetet në suaza të këtij projekti është pregaditja e infografkëve të cilët kanë për qëllim t’a informojnë opinionin për rastet e paraqitura të diskriminimit...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 April 2011

- NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

- RASTE GJYQËSORE

- SHKELJE TË TË DREJTAVE EKONOMIKE DHE SOCIALE

__________________________________________________________________

NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE 

- E drejta për liri dhe siguri dhe (keq)përdorimi i masës paraburgim nga pushteti gjyqësor

- Përforcim i rrezikshëm i spirales së urrejtjes dhe ksenofobisë

-...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57