Corner Raporte

Infografik për ndihmë juridike falas të siguruar në raste të diskriminit 28 March 2018

Komiteti I Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë me perkrahje të Ambasadës së Britanis së Madhe e zbaton projektin: “Mbështetje nga shoqëria civile ndaj politikave për kohezion social dhe diverzitete”. Një nga aktivitetet në suaza të këtij projekti është pregaditja e infografkëve të cilët kanë për qëllim t’a informojnë opinionin për rastet e paraqitura të diskriminimit...

Analiza e gjendjes së grave në zonat rurale - më tepër pengesa sesa mundësi 21 March 2018

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë në kuadër të projektit “Përkrahje e shoqërisë civile ndaj politikave për kohezion social dhe diversiteteve” i financuar nga Ambasada Britanike Shkup përgaditi Analiza e gjendjes së grave në zonat rurale - më tepër pengesa sesa mundësi.

Analiza pasqyron se ku për momentin gjendet Republika e Maqedonisë në arritjet...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57