Corner Raporte

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 April 2011

- NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

- RASTE GJYQËSORE

- SHKELJE TË TË DREJTAVE EKONOMIKE DHE SOCIALE

__________________________________________________________________

NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE 

- E drejta për liri dhe siguri dhe (keq)përdorimi i masës paraburgim nga pushteti gjyqësor

- Përforcim i rrezikshëm i spirales së urrejtjes dhe ksenofobisë

-...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 February 2011

HYRJE

Në kuadër të kompetencave të veta, Komiteti i Helsinkit gjatë muajit të kaluar përpunoi një numër të caktuar të lëndëve ku ishin të detektuara shkelje të të drejtave të njeriut në disa segmente dhe lëmenj.

Në favor të përpunimit të Raportit ndamë disa raste të cilat sipas karakterit të përmbajtjes së vet, meritojnë vështrim dhe analizë të veçantë, në të cilat mos respektimi i atyre të...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57