Corner Публикации

Полицијата и човековите права 01 Мај 2002

ПОЛИЦИЈАТА И ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА - ЗБИРКА МЕЃУНАРОДНИ ПРОПИСИ

С О Д Р Ж И Н А

- ВОВЕД

- УНИВЕРЗАЛНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

- КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ОСНОВНИТЕ СЛОБОДИ

- КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕТО НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОДГОВОРНИ ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ

- ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА УПОТРЕБАТА НА СИЛА И ОГНЕНО ОРУЖЈЕ ОД ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

- РЕЗОЛУЦИЈА 690 (1979)
НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА НА ПОЛИЦИЈАТА

- ГРУПА НАЧЕЛА ЗА ЗАШТИТА НА СИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ ПОД КАКВА БИЛО ФОРМА НА ПРИТВОРАЊЕ ИЛИ ЗАТВОРАЊЕ

- РОТЕРДАМСКИОТ ДОКУМЕНТ: ПОЛИЦИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО МУЛТИЕТНИЧКО ОПШТЕСТВО

- ЕВРОПСКИ КОДЕКС ЗА ПОЛИЦИСКА ЕТИКА

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo