Corner Raporte

RAPORTI VJETOR për vitin 2017 i Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë 09 Maj 2018

Raporti vjetor për vitin 2017  e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë është gjendja me të drejtat e njeriut në disa fusha, duke përfshirë: pravosustvo, trajtimit të barabartë, institucionet e mbyllura, drejtësinë sociale dhe kohezionin, grupet e cenueshme, migrantëve, refugjatëve dhe azil azil, ndihmë ligjore falas dhe të drejtat LGBTI. Raporti përfshin shkeljeve të konstatuara të të drejtave të qytetarëve dhe shqyrtimin e ndryshimeve zakonsite, politikat dhe praktikat dhe rekomandimet për tejkalimin e kushteve që janë në kundërshtim me vlerat demokratike, respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit.

Raporti u përgatit nga zyra ekzekutive dhe shtypja e saj u mundësua me mbështetjen e granteve institucionale në programin Civika Mobilitas. 


Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e Komitetit të Helsinkit përtë Drejtat e Njeriut dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si pasqyrim i pikëpamjeve të CIVICA Mobilitas, Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) ose organizatat që ushtrojnë. 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57